Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Wetsvoorstel beperking duur partneralimentatie
 

 

Recent is een voorstel van wet ingediend bij de Tweede Kamer dat ertoe strekt de duur van de partneralimentatie te beperken.

Als dit voorstel ook daadwerkelijk wet wordt, dan heeft dit de nodige gevolgen. Aan de andere kant blijft ook veel bij het oude.

Volgens de huidige wetgeving geldt een verplichting tot betaling van partneralimentatie voor een periode van 12 jaar (te rekenen vanaf de datum van inschrijving van de beschikking van echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand) als partijen op dat punt niets zijn overeengekomen en de rechter geen termijn heeft bepaald.

Het wetsvoorstel wil die termijn van 12 jaar verlagen naar 5 jaar. Volgens de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel sluit een termijn van 5 jaar beter aan bij de huidige omstandigheden en bestaat er voor die verlaging een groot draagvlak onder de Nederlandse bevolking.

De gewenste aanpassing van de bestaande wetgeving levert, volgens de indiener van het wetsvoorstel, een (extra) stimulans op voor de onderhoudsgerechtigde om mee te doen op de arbeidsmarkt en sluit beter aan bij de gewijzigde verhoudingen tussen echtgenoten in de huidige samenleving.

Er wordt niets gewijzigd aan het feit dat in bijzondere omstandigheden verlenging van de termijn aan de rechter kan worden gevraagd. Verder blijft voor huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en waaruit geen kinderen zijn geboren gelden dat de verplichting tot het betalen van alimentatie automatisch eindigt na het verstrijken van een periode gelijk aan de duur van het huwelijk.

Nieuw is dat het wetsvoorstel ook mogelijk wil maken dat partijen de rechter vragen bij zijn beschikking de gemaakte berekeningen over de behoefte en draagkracht te verstrekken, zodat partijen ook echt inzicht krijgen in de manier waarop de rechter uiteindelijk tot zijn of haar oordeel is gekomen.

Tot slot blijkt uit de Memorie van Toelichting dat het de bedoeling is dat de wet bij inwerkingtreding ook zal gelden voor lopende alimentatieverplichtingen. Dit betekent dat de wet (na inwerkingtreding) in elk geval van toepassing is op uitkeringen die nà het tijdstip van de inwerkingtreding door de rechter zijn vastgesteld of tussen partijen zijn overeengekomen. Voor uitkeringen die vóór de inwerkingtreding zijn vastgesteld door de rechter of tussen partijen zijn overeengekomen geldt (volgens dit voorstel) dat die uitkeringen van rechtswege eindigen 5 jaar na het tijdstip van inwerkingtreding tenzij de vastgestelde of overeengekomen termijn al eerder eindigt.

Het is nog even de vraag of het wetsvoorstel ongeschonden de Tweede Kamer (en vervolgens ook de Eerste Kamer) doorkomt. Het voorstel geeft in elk geval stof tot nadenken.

(bron Kamerstukken 2011-2012, 33 311, nr. 1-3)

 

(juli 2012)

 

 
Archief