Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
In ziekte en gezondheid...
 


Werkgevers willen gezonde werknemers in dienst. Toch zult u zo nu en dan te maken hebben met zieke werknemers. Wat zijn dan uw rechten en plichten als werkgever?

Volgens de wet heeft de zieke werknemer gedurende twee jaar recht op doorbetaling van 70% van zijn loon. Valt u echter onder een CAO dan is de kans aanwezig dat u gedurende het eerste jaar bijvoorbeeld 90% of 100% van het loon moet doorbetalen. Uiteraard is het ook mogelijk om in de (individuele) arbeidsovereenkomst van de wet af te wijken. De zieke werknemer geniet twee jaar lang ontslagbescherming. Het dienstverband met een zieke werknemer kan dus in beginsel niet worden opgezegd, zolang de arbeidsongeschiktheid nog geen twee jaar heeft geduurd.

Mocht de zieke werknemer het werk na enige tijd volledig hervatten, doch binnen vier weken weer ziek worden, dan gaat men uit van een aaneengesloten ziekteperiode die op de eerste ziektedag van de voorgaande ziekteperiode is begonnen. Zitten er tussen twee ziekteperiodes meer dan vier weken, dan begint een nieuwe ziekteperiode te lopen. Het is van belang deze regeling goed in de gaten te houden omdat de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte in zo’n geval opnieuw gaat lopen.

Zowel u als uw werknemer dienen er alles aan te doen om terugkeer naar het werk, ofwel reïntegratie, mogelijk te maken. Dat doet u niet alleen, doch met behulp van een arbodienst. De arboarts beoordeelt of, en zo ja in welke mate uw werknemer arbeidsongeschikt is en in hoeverre en op welke wijze de werknemer kan reïntegreren. De werknemer dient zich aan de controlevoorschriften te houden en gehoor te geven aan de oproepen van de arbodienst om op het spreekuur van de arboarts te verschijnen.

De werknemer kan arbeidsongeschikt zijn voor zijn eigen werk, doch arbeidsgeschikt voor passende arbeid. Zolang de zieke werknemer de overeengekomen werkzaamheden niet verricht, geldt dat hij (al dan niet gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, omdat de arbeidsongeschiktheid wordt gerelateerd aan de eigen werkzaamheden. U dient de werknemer passende werkzaamheden aan te bieden, die de werknemer op zijn beurt dient te aanvaarden. In het geval dat u intern, dat wil zeggen binnen de eigen organisatie, de werknemer geen passende arbeid kunt aanbieden, hebt u de verplichting om buiten de organisatie op zoek te gaan naar passende arbeid, al dan niet met behulp van uw arbodienst of reïntegratiebureau (reïntegratie tweede spoor).

Bent u het niet eens met het oordeel van de arboarts (u meent bijvoorbeeld dat de werknemer wel arbeidsgeschikt is), of hebt u een geschil met de werknemer met betrekking tot zijn reïntegratie (u en uw werknemer verschillen van mening over de vraag of de door u aangeboden werkzaamheden passend zijn of dat de werknemer wel voldoende meewerkt aan zijn reïntegratie), dan kunt u of kan uw werknemer een deskundigenoordeel - second opinion - bij het UWV aanvragen.

Het UWV beoordeelt na twee jaar ziekte of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Mocht de werknemer op dat moment nog altijd volledig arbeidsongeschikt zijn voor zijn eigen (bedongen) arbeid, dan kunt u het UWV Werkbedrijf verzoeken u toestemming te verlenen tot opzegging van de arbeidsverhouding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

U dient in dat geval aan te tonen dat niet te verwachten valt dat de werknemer binnen 26 weken het werk zal hervatten en dat er binnen uw eigen organisatie geen herplaatsingmogelijkheiden voorhanden zijn.
Al met al kunt u gedurende ziekte van een werknemer te maken krijgen met diverse juridische kwesties. Onze specialisten staan voor u klaar om u gedegen te adviseren.

(april 2010)

 
Archief