Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Gelijke opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers
 

 

Met ingang van 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd. Aanleiding voor deze wijziging is een aantal in 2009 door het Europese Hof van Justitie gewezen uitspraken. In de betreffende uitspraken is uitgemaakt dat het lidstaten volgens de Europese richtlijn niet is toegestaan om bij de vakantieopbouw onderscheid te maken tussen zieke en gezonde werknemers. Het Nederlandse vakantierecht was in strijd daarmee: de opbouw van minimum vakantiedagen tijdens ziekte was beperkt. Daarnaast wordt met de nieuwe wetgeving beoogd te voorkomen dat door werknemers stuwmeren aan verlof worden opgebouwd.   

De regeling vóór 1 januari 2012

De werknemer bouwt per jaar minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantiedagen op. Een werknemer met een vijfdaagse werkweek heeft dus recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. In de arbeidsovereenkomst of bij CAO kon worden opgenomen dat de werknemer meer vakantiedagen per jaar opbouwde, de zogenaamde “bovenwettelijke” vakantiedagen. De wettelijke opgebouwde vakantiedagen verjaarden na vijf jaar. Voor bovenwettelijke dagen mocht onderling een kortere verjaringstermijn worden afgesproken. De zieke, althans volledig arbeidsongeschikte werknemer bouwde slechts vakantiedagen op over de laatste zes maanden. De dagen waarop de werknemer gedurende zijn vakantie ziek werd, golden niet als vakantiedagen.

De nieuwe regeling per 1 januari 2012

De beperking in de opbouw van verlof bij langdurige ziekte is afgeschaft: iedere werknemer, ongeacht zijn/haar gezondheidstoestand, bouwt het wettelijk aantal vakantiedagen op. De wettelijke vakantiedagen die de werknemer vanaf 2012 opbouwt, vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak erop is ontstaan. Wettelijke vakantiedagen die voor het verstrijken van deze vervaltermijn niet worden opgenomen, komen dus in beginsel te vervallen. Ook van de zieke re-integrerende werknemer wordt verwacht dat hij de opgebouwde vakantiedagen opneemt. Alleen als de werknemer om medische redenen of bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet in staat is om gedurende het opbouwjaar en het daaropvolgende halfjaar vakantie op te nemen, geldt de maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen niet. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij langdurig zieke werknemers die vanwege de aard van de ziekte volledig zijn vrijgesteld van de verplichting tot re-integratie of bij werknemers die door toedoen van de werkgever geen vakantiedagen hebben kunnen opnemen. Bovengenoemde wijzigingen gelden alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de oude verjaringstermijn van vijf jaar bestaan, tenzij een kortere periode wordt afgesproken. Overigens blijft de oude wetgeving gelden voor vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd.

Consequenties voor de praktijk

Langdurig arbeidsongeschikte werknemers hebben vanaf 1 januari 2012 recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. De werkgever doet er goed aan om zijn werknemers tijdig te informeren over de huidige vakantiewetgeving, zodat de werknemers hiermee rekening kunnen houden. Daarnaast zal de werkgever mogelijk de arbeidsvoorwaardenregeling aan de nieuwe wetgeving dienen aan te passen. Gelet op het onderscheid voor wat betreft de opbouw van vakantiedagen voor invoering van het wetsvoorstel en daarna, en de verschillende vervaltermijnen tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, doet de werkgever er goed er aan een deugdelijke verlofregistratie op na te houden. In het geval dat de werknemer niet aangeeft welke vakantiedagen hij wenst te benutten, zullen eerst de wettelijke vakantiedagen worden aangesproken daar deze als eerste komen te vervallen. Een werkgever die na twee jaar ziekte het dienstverband met zijn werknemer wenst te beëindigen, moet er rekening mee houden dat hij bij de afrekening van het dienstverband mogelijk nog een groot aantal vakantiedagen dient uit te betalen. Het is voor werkgevers derhalve van belang om het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte te stimuleren.

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van arbeidsrecht? Neemt u dan contact met ons op.

 

(februari 2012)

 

 
Archief