Overzichtsuitspraak Raad van State over verzoeken om geheimhouding van dossierstukken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft  op 10 juni 2020 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over haar beslissingen op verzoeken om geheimhouding van dossierstukken in een juridische procedure. Een procespartij kan op grond van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot beperkte kennisneming. Als de rechter zo’n verzoek honoreert neemt alleen de rechter kennis van het stuk. De andere partijen in de procedure krijgen de inhoud ervan niet te zien.

In de overzichtsuitspraak wordt door de Afdeling duidelijkheid geschapen over de eisen aan het verzoek en de wijze waarop de geheimhoudingskamer de verzoeken beoordeelt. Met het geheel of gedeeltelijk geheimhouden van dossierstukken wordt het recht op een eerlijk proces volgens de Afdeling niet in zijn essentie beperkt.

In de zaak waarop de Afdeling besliste ging het om een verzoek van de korpschef van de politie in een zaak waarbij van twee jagers de jachtakten waren ingetrokken vanwege de verdenking van wapenhandel. De processen-verbaal van de tapgesprekken en de getuigenverhoren werden op verzoek van de korpschef in deze bestuursrechtelijke procedure geheim gehouden. Hiermee zijn de procespartijen, aldus de Afdeling, niet in hun belangen geschaad.

De motivering van de Afdeling laat nog wel te wensen over, nu uit de uitspraak niet valt af te leiden hoe en of de Afdeling heeft getoetst dat de gedetailleerde samenvattingen van de stukken die de korpschef in het geding heeft gebracht daadwerkelijk een samenvatting zijn van de relevante informatie uit het dossier.