Rechtbank Assen – Kort Geding 8 oktober a.s. Platform Storm inzake windpark Drentse Monden

Op donderdag 8 oktober aanstaande vindt om 10.00 uur een kort geding plaats van Stichting Platform Storm tegen de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De zaak zal behandeld worden door de Voorzieningenrechter in de rechtbank Assen, gevestigd aan de Brinkstraat 4.

De dagvaarding (zonder producties) met de vorderingen van Stichting Platform Storm vindt u hier.

Platform Storm heeft als doel de realisatie van het windpark tegen te gaan. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft echter de aan de initiatiefnemers van het windpark verleende vergunningen getoetst en in stand gelaten. Die vergunningen zijn daarmee in beginsel onherroepelijk geworden. Daar kan als zodanig dan ook bestuursrechtelijk niet meer tegen worden opgekomen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg heeft echter op 25 juni 2020 in een zaak in Vlaanderen voor recht verklaard dat ‘plannen’ en programma’s’ die aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben eerst verplicht MER (Milieu Effect Rapportage) getoetst moeten worden. Vergunningen in goed vergelijkbare Nederlandse situaties worden getoetst aan het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Als aan die normen en voorwaarden wordt voldaan worden die vergunningen verleend en in stand gelaten. Maar dat besluit en die regeling zijn zelf nooit MER getoetst. Dat betekent dat die regelingen nietig, althans vernietigbaar zijn. De verleende vergunningen zijn daarmee rechtstreeks in strijd met het Unierecht en dus onwettig en onrechtmatig. Daarvan kan dan ook geen gebruik meer worden gemaakt. Daarom vordert Platform Storm ook nu in kort geding stillegging van de verdere bouw van het windpark.

Voor de meer juridisch-technische details op dit punt verwijs ik graag naar mijn eerdere bijdragen op onze website – strijd met Europees recht I en II.

Naast genoemde uitspraak van het Hof wordt ook gehandeld in strijd met de regels die gelden voor economische mededinging. Niet iedereen kan een vergunning krijgen voor het realiseren van een windpark. Die vergunningen zijn dan ook schaars. Voor schaarse vergunningen gelden bijzondere Unierechtelijke en nationale regels, zodat er een transparante procedure ontstaat met een gelijk speelveld voor alle potentiële belanghebbenden. Dat is bij dit windpark niet zo gebeurd. Ook dat is in strijd met het Unierecht.

Voorts zijn het Verdrag van Aarhus en daarmee corresponderende richtlijnen niet nageleefd. Ook daar worden de vorderingen in deze zaak op gebaseerd.

De uitspraak van het Hof betekent dat die uitspraak niet alleen van belang is voor Vlaanderen, maar voor alle lidstaten van de Europese Unie. Die uitspraak is dus ook van belang in Nederland en dan niet beperkt tot windpark De Drentse Monden en Oostermoer, maar voor alle windparken in Nederland, ongeacht of deze al zijn gerealiseerd of niet. De uitspraak is bovendien van betekenis voor andere sectoren dan de windenergiesector.

Vaak krijgen omwonenden het verwijt te horen dat zij een ‘nimby’-discussie voeren (not in my backyard) en/of tegen duurzaamheid zijn. Dat is beslist niet het geval. Daar gaat deze zaak niet over. Platform Storm wil dat geldende regels en voorschriften, bedoeld om de (persoonlijke) gezondheid van mens en het milieu te beschermen of te verbeteren, worden nageleefd. Verslechteren mag niet, maar dat is wel precies wat omwonenden van windturbineparken in de praktijk ervaren. De vergunningen hadden dus eigenlijk zo nooit mogen worden verleend.

Of het Klimaatakkoord bijdraagt aan de bescherming van de gezondheid van mens en milieu is ook maar zeer de vraag. De aanzienlijke milieugevolgen van dat akkoord en die plannen zijn immers nog nooit MER-getoetst, terwijl dit wel zou moeten.

De afdeling persvoorlichting van de Rechtbank Assen is gewezen op mogelijk grote belangstelling van pers, omwonenden en andere windparken en verzocht bij met name de zaalkeuze, het faciliteren van toegang en het opzetten van een livestream daarmee te rekenen. Zodra daar meer over bekend is zal dit op onze website worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr Peter A. de Lange

Windparken in strijd met Europese wetgeving

Advocaat Peter de Lange in het nieuws over de bouw van windparken in strijd met Europese wetgeving. Hij staat cliënten bij in hun strijd tegen de bouw van windturbines in onder andere Drenthe.

Mr Peter de Lange bij BNR nieuwsradio over bouw windmolens in strijd met Europese wetgeving

Verzet tegen Drentse windparken niet gebroken – Platform Storm naar rechter

Nederlandse windparken mogelijk in strijd met Europese wetgeving

Vergunningen windpark in strijd met EU-regels

Bom onder alle Nederlandse windmolenparken

Platform Storm en buitendorpen Emmen eisen bouwstop windparken bij de rechter

Uitspraak EU-hof opsteker voor tegenstanders van windmolenparken

Anti-windactivisten in Drentse Veenkoloniën hebben onderhand weleens een succesje verdiend. 

Nivelleren is een feestje, maar als het over het klimaat gaat even niet.

Zie meer over de achtergronden van de oprichting van windmolenparken in de strijd met het Europese recht de nieuwspagina van Vos & De Lange.

PERSCONFERENTIE donderdag 10 september 2020 – EU richtlijnen dwingend recht, ook voor windmolenparken.

Persconferentie donderdag 10 september 2020 over de strijdigheid van de besluitvorming en bouw van windmolenpark De Monden en de windmolenparken Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg in Emmen met de EU-wetgeving.

Aanvang: 19.00 uur
Inloop: 18.30 uur

Locatie: de grote zaal van

Café Restaurant Hofsteenge Grolloo
Hoofdstraat 11
9444 PA Grolloo

T 0592 501226
info@hofsteengegrolloo.nl

 

Uitspraak EHRM 25 juni 2020

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 25/6/2020 een uitspraak gedaan over de toepassing van SMB richtlijn 2001/42/EU. Het Europees Hof bevestigt dat windmolenparken naar Europees recht vallen onder de SMB richtlijn 2001/42/EU waarin ook de VN Verdragen van Aarhus en Espoo zijn geïncorporeerd.

Het arrest van 25 juni 2020 bevestigt tevens dat de Klimaatrichtlijnen 2018/1999/EU en 2018/2001/EU waarin de Parijse Klimaatakkoorden zijn verwerkt dwingend vastleggen dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de EU in acht genomen moeten worden.

Het EU Hof zegt dat windmolenparken, waarover in strijd met deze richtlijnen besluiten zijn genomen en ook die aangelegd worden, onwettig zijn in België.

Het Unierecht geldt voor alle lidstaten. Ook voor Nederland.

Besluitvorming in Nederland in strijd met EU recht

De besluitvorming met betrekking tot het windturbinepark De Monden is in strijd met de EU richtlijnen.
Dat geldt ook voor de 3 windturbineparken in Emmen.

Platform Storm en het Democratisch Energie Initiatief eisen stopzetting van de aanleg en bouw van dit windmolenpark. En in Emmen eisen het Democratisch Energie Initiatief (DEI), de Erkende Overleg Partners (EOP) en een aantal belanghebbenden dat de besluitvorming van de nog niet begonnen bouw en aanleg van de 3 windturbineparken in Emmen over moet worden gedaan overeenkomstig de EU richtlijnen. Omdat ook daar de MER-plicht van de SMB richtlijn is geschonden.

Hoe dit juridisch in elkaar steekt? Daarover gaat de persconferentie met Mr Peter A. de Lange van Vos & De Lange Advocaten aanstaande donderdag.

De casuïstiek van De Monden en Emmen  staat in Nederland niet op zich. Het juridisch initiatief voor De Monden en Emmen is van waarde voor het hele land en de EU. Het is te zien als een landelijk voorbeeld en proefproces.