Rechtbank Assen – Kort Geding 8 oktober a.s. Platform Storm inzake windpark Drentse Monden

Op donderdag 8 oktober aanstaande vindt om 10.00 uur een kort geding plaats van Stichting Platform Storm tegen de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De zaak zal behandeld worden door de Voorzieningenrechter in de rechtbank Assen, gevestigd aan de Brinkstraat 4.

De dagvaarding (zonder producties) met de vorderingen van Stichting Platform Storm vindt u hier.

Platform Storm heeft als doel de realisatie van het windpark tegen te gaan. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft echter de aan de initiatiefnemers van het windpark verleende vergunningen getoetst en in stand gelaten. Die vergunningen zijn daarmee in beginsel onherroepelijk geworden. Daar kan als zodanig dan ook bestuursrechtelijk niet meer tegen worden opgekomen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg heeft echter op 25 juni 2020 in een zaak in Vlaanderen voor recht verklaard dat ‘plannen’ en programma’s’ die aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben eerst verplicht MER (Milieu Effect Rapportage) getoetst moeten worden. Vergunningen in goed vergelijkbare Nederlandse situaties worden getoetst aan het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Als aan die normen en voorwaarden wordt voldaan worden die vergunningen verleend en in stand gelaten. Maar dat besluit en die regeling zijn zelf nooit MER getoetst. Dat betekent dat die regelingen nietig, althans vernietigbaar zijn. De verleende vergunningen zijn daarmee rechtstreeks in strijd met het Unierecht en dus onwettig en onrechtmatig. Daarvan kan dan ook geen gebruik meer worden gemaakt. Daarom vordert Platform Storm ook nu in kort geding stillegging van de verdere bouw van het windpark.

Voor de meer juridisch-technische details op dit punt verwijs ik graag naar mijn eerdere bijdragen op onze website – strijd met Europees recht I en II.

Naast genoemde uitspraak van het Hof wordt ook gehandeld in strijd met de regels die gelden voor economische mededinging. Niet iedereen kan een vergunning krijgen voor het realiseren van een windpark. Die vergunningen zijn dan ook schaars. Voor schaarse vergunningen gelden bijzondere Unierechtelijke en nationale regels, zodat er een transparante procedure ontstaat met een gelijk speelveld voor alle potentiële belanghebbenden. Dat is bij dit windpark niet zo gebeurd. Ook dat is in strijd met het Unierecht.

Voorts zijn het Verdrag van Aarhus en daarmee corresponderende richtlijnen niet nageleefd. Ook daar worden de vorderingen in deze zaak op gebaseerd.

De uitspraak van het Hof betekent dat die uitspraak niet alleen van belang is voor Vlaanderen, maar voor alle lidstaten van de Europese Unie. Die uitspraak is dus ook van belang in Nederland en dan niet beperkt tot windpark De Drentse Monden en Oostermoer, maar voor alle windparken in Nederland, ongeacht of deze al zijn gerealiseerd of niet. De uitspraak is bovendien van betekenis voor andere sectoren dan de windenergiesector.

Vaak krijgen omwonenden het verwijt te horen dat zij een ‘nimby’-discussie voeren (not in my backyard) en/of tegen duurzaamheid zijn. Dat is beslist niet het geval. Daar gaat deze zaak niet over. Platform Storm wil dat geldende regels en voorschriften, bedoeld om de (persoonlijke) gezondheid van mens en het milieu te beschermen of te verbeteren, worden nageleefd. Verslechteren mag niet, maar dat is wel precies wat omwonenden van windturbineparken in de praktijk ervaren. De vergunningen hadden dus eigenlijk zo nooit mogen worden verleend.

Of het Klimaatakkoord bijdraagt aan de bescherming van de gezondheid van mens en milieu is ook maar zeer de vraag. De aanzienlijke milieugevolgen van dat akkoord en die plannen zijn immers nog nooit MER-getoetst, terwijl dit wel zou moeten.

De afdeling persvoorlichting van de Rechtbank Assen is gewezen op mogelijk grote belangstelling van pers, omwonenden en andere windparken en verzocht bij met name de zaalkeuze, het faciliteren van toegang en het opzetten van een livestream daarmee te rekenen. Zodra daar meer over bekend is zal dit op onze website worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr Peter A. de Lange

Windparken in strijd met Europese wetgeving

Advocaat Peter de Lange in het nieuws over de bouw van windparken in strijd met Europese wetgeving. Hij staat cliënten bij in hun strijd tegen de bouw van windturbines in onder andere Drenthe.

Mr Peter de Lange bij BNR nieuwsradio over bouw windmolens in strijd met Europese wetgeving

Verzet tegen Drentse windparken niet gebroken – Platform Storm naar rechter

Nederlandse windparken mogelijk in strijd met Europese wetgeving

Vergunningen windpark in strijd met EU-regels

Bom onder alle Nederlandse windmolenparken

Platform Storm en buitendorpen Emmen eisen bouwstop windparken bij de rechter

Uitspraak EU-hof opsteker voor tegenstanders van windmolenparken

Anti-windactivisten in Drentse Veenkoloniën hebben onderhand weleens een succesje verdiend. 

Nivelleren is een feestje, maar als het over het klimaat gaat even niet.

Zie meer over de achtergronden van de oprichting van windmolenparken in de strijd met het Europese recht de nieuwspagina van Vos & De Lange.

PERSCONFERENTIE donderdag 10 september 2020 – EU richtlijnen dwingend recht, ook voor windmolenparken.

Persconferentie donderdag 10 september 2020 over de strijdigheid van de besluitvorming en bouw van windmolenpark De Monden en de windmolenparken Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg in Emmen met de EU-wetgeving.

Aanvang: 19.00 uur
Inloop: 18.30 uur

Locatie: de grote zaal van

Café Restaurant Hofsteenge Grolloo
Hoofdstraat 11
9444 PA Grolloo

T 0592 501226
info@hofsteengegrolloo.nl

 

Uitspraak EHRM 25 juni 2020

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 25/6/2020 een uitspraak gedaan over de toepassing van SMB richtlijn 2001/42/EU. Het Europees Hof bevestigt dat windmolenparken naar Europees recht vallen onder de SMB richtlijn 2001/42/EU waarin ook de VN Verdragen van Aarhus en Espoo zijn geïncorporeerd.

Het arrest van 25 juni 2020 bevestigt tevens dat de Klimaatrichtlijnen 2018/1999/EU en 2018/2001/EU waarin de Parijse Klimaatakkoorden zijn verwerkt dwingend vastleggen dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de EU in acht genomen moeten worden.

Het EU Hof zegt dat windmolenparken, waarover in strijd met deze richtlijnen besluiten zijn genomen en ook die aangelegd worden, onwettig zijn in België.

Het Unierecht geldt voor alle lidstaten. Ook voor Nederland.

Besluitvorming in Nederland in strijd met EU recht

De besluitvorming met betrekking tot het windturbinepark De Monden is in strijd met de EU richtlijnen.
Dat geldt ook voor de 3 windturbineparken in Emmen.

Platform Storm en het Democratisch Energie Initiatief eisen stopzetting van de aanleg en bouw van dit windmolenpark. En in Emmen eisen het Democratisch Energie Initiatief (DEI), de Erkende Overleg Partners (EOP) en een aantal belanghebbenden dat de besluitvorming van de nog niet begonnen bouw en aanleg van de 3 windturbineparken in Emmen over moet worden gedaan overeenkomstig de EU richtlijnen. Omdat ook daar de MER-plicht van de SMB richtlijn is geschonden.

Hoe dit juridisch in elkaar steekt? Daarover gaat de persconferentie met Mr Peter A. de Lange van Vos & De Lange Advocaten aanstaande donderdag.

De casuïstiek van De Monden en Emmen  staat in Nederland niet op zich. Het juridisch initiatief voor De Monden en Emmen is van waarde voor het hele land en de EU. Het is te zien als een landelijk voorbeeld en proefproces.

Vacature juridisch medewerker (m/v)

Wij  zoeken op korte termijn een:

JURIDISCH MEDEWERKER  (m/v)

Wat verwachten wij?

 • een afgeronde opleiding Nederlands recht;
 • je bent enthousiast, betrokken en oplossingsgericht;
 • je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse taal;
 • je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je hebt enige affiniteit met cijfers en interesse in faillissements- en ondernemingsrecht;
 • ervaring is een pré, maar niet noodzakelijk.

Wat bieden wij?

 • een prettige werkomgeving met een informele sfeer;
 • de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen;
 • marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Herken jij jezelf in het bovenstaande? Dan nodigen we je uit om uiterlijk 31 augustus 2020 te reageren en een motivatiebrief met curriculum vitae te mailen naar info@vdladvocaten.nl, dit onder vermelding van ‘sollicitatie juridisch medewerker’.

Uiteraard is informeel overleg over de functie ook mogelijk. Maak in dat geval even een afspraak voor persoonlijk of telefonisch overleg met Mr Peter A. de Lange.

 

Webinar Kerkdiensten na lock-down II – handout en opname beschikbaar

Vos & De Lange Advocaten organiseerde op 14 juli in samenwerking met het Kenniscentrum Arbeidsrecht en de Theologische Universiteit Apeldoorn een succesvol webinar voor kerkenraden over het thema ‘Kerkdiensten na de lock-down II’. In aanvulling hierop werd ook de komende registratieplicht voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) besproken. Een verplichting die per 27 september 2020 ook voor kerkgenootschappen gaat gelden. Hier vindt u de handout van de presentatie en de opname van het webinar. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Mr D. Alblas 

Webinar 14 juli a.s. over “Kerkdiensten na de lock-down II” en een actueel thema: UBO registratieplicht

Het Kenniscentrum Arbeidsrecht en Vos & De Lange Advocaten verzorgen op dinsdag 14 juli a.s. van 20.00 tot 21.30 uur vanuit de Theologische Universiteit van Apeldoorn een tweede webinar voor o.a. kerkbesturen, kerkenraadsleden en kerkelijk medewerkers over onder andere de actualiteit met betrekking tot het houden van kerkdiensten na de lock-down. Daarnaast bespreken we een actueel thema, de registratieplicht van de UBO per 27 september a.s.

De sprekers zijn Peter Raven (arbeidsrechtspecialist bij het Kenniscentrum Arbeidsrecht) en Dick Alblas (advocaat bij Vos & De Lange).  

In het webinar komen de volgende thema’s aan bod:

1. voortgang en impact van de noodwet;

2. de aangepaste protocollen en de praktische aspecten voor de kerkdiensten.

3. UBO registratie per 27 september a.s.

Het webinar is te volgen via het YouTube-kanaal van de Universiteit. Heeft u nu al vragen die u in het webinar behandeld wilt zien, mailt u de vragen dan naar: webinar@vdladvocaten.nl 

Graag tot ziens op dinsdagavond 14 juli a.s.!

Regels windturbines in strijd met Europees Recht (II)

Op 25 juni 2020 heeft de Grote kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-24/19 arrest gewezen. Daarbij heeft het Hof zich uitgesproken over de uitlegging van de SMB-richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s in Vlaanderen. Dit arrest sluit naadloos aan op de conclusie in deze zaak van advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona bij het Hof van 3 maart 2020 (HvJ EU, 03-03-2020, nr C-24-19, ECLI:EU:C:2020:143). Ik verwijs naar mijn eerdere bijdrage op onze website hierover.

Het Hof heeft in deze uitspraak belangrijke verduidelijkingen verstrekt over de maatregelen waarvoor de bij deze richtlijn voorgeschreven beoordeling moet worden uitgevoerd en over de gevolgen van het ontbreken van die beoordeling. De vigerende jurisprudentie van de Nederlandse Raad van State op dit punt – met name kenbaar uit onderdeel 29 en volgende (inzake D’Oultremont – zie ECLI:NL:RVS:2019:1064) – lijkt nu hiermee definitief  in een ander daglicht zijn komen te staan.

De SMB-richtlijn ziet op plannen en programma’s, alsook de wijzigingen daarvan, die door een instantie van een lidstaat worden opgesteld of vastgesteld, voor zover zij door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven. Het bereik daarvan dient ruim te worden uitgelegd. Hier te lande hebben wij het op het punt van windturbines dan met name over de normen, kaders en voorschriften uit de Activiteitenregeling en het Activiteitenbesluit. De richtlijn stelt bovendien de verplichting om een bepaald plan of programma voorafgaand – bij de voorbereiding en vóór de vaststelling –  aan de toepassing daarvan aan een milieubeoordeling te onderwerpen, afhankelijk van de voorwaarde dat het gaat om een plan of programma dat aanzienlijke milieueffecten kan hebben. De richtlijn beoogt een hoog milieubeschermingsniveau te waarborgen en de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Dat volgt ook uit artikel 37 van Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

De omstandigheid dat een nationale handeling een zeker niveau van abstractie vertoont en een doel van transformatie van een geografische zone nastreeft, vormt een illustratie van haar programmatische of planificatieve dimensie en verhindert niet dat zij valt onder het begrip ‘plannen en programma’s.

Voor de vraag of bedoelde handeling of handelingen het kader vormen voor toekomstige vergunningen voor projecten verwijst het Hof naar elke handeling die, door vaststelling op de betrokken sector toepasselijke regels en controleprocedures, een (kwalitatief) groot pakket criteria en modaliteiten vaststelt voor de goedkeuring en de uitvoering van één of meerdere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, zoals slagschaduw, veiligheidsvoorschriften en geluidsemissies. Dat is hier te lande niet anders. De projecten die vallen onder onze nationale regelgeving hebben ook onmiskenbaar gevolgen voor het milieu. De woordgroep ‘(…) die het kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor (…) projecten’ in artikel 3 lid 2 onder a van de richtlijn bevat bovendien geen enkele verwijzing naar het nationale recht en vormt dus een autonoom Unierechtelijk begrip dat op het grondgebied van de Unie uniform moet worden uitgelegd. Die uitleg van het Hof laat bepaald weinig ruimte voor de andere eigen uitleg van de Raad van State alhier.

Ervan uitgaande dat ook de sinds jaar en dag bestaande Nederlandse praktijk – in dit geval op het gebied van het vergunnen van windturbineprojecten – in strijd is met het Unierecht betekent dit onder andere:

 • dat de Activiteitenregeling en het Activiteitenbesluit onderworpen dienen te worden aan een MER;
 • dat Nederland verplicht is de onwettige gevolgen van een het tot op heden ontbreken van die MER oftewel die schending van het Unierecht ongedaan te maken en alle noodzakelijke maatregelen dienen te treffen om het verzuim van een milieubeoordeling ongedaan te maken en dat een reeds verleende vergunning wordt ingetrokken of opgeschort teneinde een dergelijke MER-beoordeling alsnog te verrichten;
 • nationale rechters niet bevoegd zijn aan nationale bepalingen voorrang te geven boven het Unierecht. Die bevoegdheid tot voorlopige opschorting is uitsluitend voorbehouden aan het Hof;
 • nietigverklaring ook zal moeten plaatsvinden indien blijkt dat de uitvoering van het windturbineparkproject al is gestart of zelfs al is afgerond;

Het is nu echt de hoogste tijd dat ook onze nationale rechter definitief een streep zet door ons huidig en in veel opzichten gedateerd regelgevend kader voor windturbineprojecten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mr Peter A. de Lange

Overzichtsuitspraak Raad van State over verzoeken om geheimhouding van dossierstukken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft  op 10 juni 2020 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over haar beslissingen op verzoeken om geheimhouding van dossierstukken in een juridische procedure. Een procespartij kan op grond van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot beperkte kennisneming. Als de rechter zo’n verzoek honoreert neemt alleen de rechter kennis van het stuk. De andere partijen in de procedure krijgen de inhoud ervan niet te zien.

In de overzichtsuitspraak wordt door de Afdeling duidelijkheid geschapen over de eisen aan het verzoek en de wijze waarop de geheimhoudingskamer de verzoeken beoordeelt. Met het geheel of gedeeltelijk geheimhouden van dossierstukken wordt het recht op een eerlijk proces volgens de Afdeling niet in zijn essentie beperkt.

In de zaak waarop de Afdeling besliste ging het om een verzoek van de korpschef van de politie in een zaak waarbij van twee jagers de jachtakten waren ingetrokken vanwege de verdenking van wapenhandel. De processen-verbaal van de tapgesprekken en de getuigenverhoren werden op verzoek van de korpschef in deze bestuursrechtelijke procedure geheim gehouden. Hiermee zijn de procespartijen, aldus de Afdeling, niet in hun belangen geschaad.

De motivering van de Afdeling laat nog wel te wensen over, nu uit de uitspraak niet valt af te leiden hoe en of de Afdeling heeft getoetst dat de gedetailleerde samenvattingen van de stukken die de korpschef in het geding heeft gebracht daadwerkelijk een samenvatting zijn van de relevante informatie uit het dossier.

Presentatie en video webinar ‘Kerkdiensten na de lock-down’ beschikbaar

Vos & De Lange Advocaten organiseerde in samenwerking met het Kenniscentrum Arbeidsrecht en de Theologische Universiteit Apeldoorn een succesvol webinar voor kerkenraden over het thema ‘Kerkdiensten na de lock-down’. Hier vindt u de handout van de presentatie en de opname van het webinar Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Mr D. Alblas 

Webinar 9 juni a.s.: Kerkdiensten na de lock-down

Het Kenniscentrum Arbeidsrecht en Vos & De Lange Advocaten verzorgen op dinsdag 9 juni a.s. van 20.00 tot 21.30 uur vanuit de Theologische Universiteit van Apeldoorn een webinar voor o.a. kerkbesturen, kerkenraadsleden en kerkelijk medewerkers over “Kerkdiensten na de lock-down”.

De sprekers zijn Peter Raven (arbeidsrechtspecialist bij het Kenniscentrum Arbeidsrecht) en Dick Alblas (advocaat bij Vos & De Lange).  

In het webinar komen de juridische en vooral ook de praktische aspecten van het houden van kerkdiensten met inachtneming van de ‘corona-maatregelen’ aan bod. Het webinar is te volgen via het YouTube-kanaal van de Universiteit. Heeft u nu al vragen die u in het webinar behandeld wilt zien, mailt u de vragen dan naar: webinar@vdladvocaten.nl 

Graag tot ziens dinsdag 9 juni a.s.!