“Laat kerken voorbereid zijn op noodsituatie na avondklok”

Interview met kantoorgenoot Dick Alblas

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om een uitzonderlijke toepassing van het recht, stelt mr. Dick Alblas in reactie op de nieuwe maatregelen. Tegelijk is hij blij dat afgelopen dagen aandacht is gevraagd voor de positie van geestelijk verzorgers en predikanten nu het noodrecht in werking wordt gesteld. „Zij kunnen met een eigen verklaring en, voor zover in loondienst, met een werkgeversverklaring tijdens de avondklok wel hun noodzakelijke werk verrichten”, zegt de medeoprichter van het Kenniscentrum voor Kerkrecht en advocaat bij Vos & De Lange Advocaten te Barendrecht.

Link naar de verklaringen:

Vonnis 22 oktober 2020 in kort geding windpark Drentse Monden en Oostermoer

De Voorzieningenrechter in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft vandaag uitspraak gedaan in kort geding. Deze treft u hier geanonimiseerd aan. De rechter komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak, omdat hij Stichting Platform Storm niet-ontvankelijk acht in haar vorderingen.

Die niet-ontvankelijkheid baseert de Voorzieningenrechter op een aantal gronden. De Stichting is, net als in de eerder gevoerde bestuursrechtelijke procedures, opgetreden voor een groot aantal belanghebbenden en omwonenden van het windpark. In een civiele procedure stelt de Voorzieningenrechter op grond van vrij recente wetgeving (artikel 3:305a BW en 1018c lid 1 RV) vast dat de Stichting niet expliciet aan die eisen zou hebben voldaan, terwijl dat wel zou zijn vereist.

Stichting Platform Storm heeft er ter zitting op gewezen dat zij met het overleggen van het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de Stichting en het produceren van de statuten wel heeft voldaan aan de wettelijke eisen. De feitelijke en rechtsvragen zijn bovendien uit hun aard gemeenschappelijk. Bovendien had de Stichting ook nog een beroep gedaan op een lichter regime ex artikel 3:305a lid 6, omdat de rechtsvorderingen zijn ingesteld met een ideëel doel (bescherming van de gezondheid) en niet strekken tot schadevergoeding in geld.

De Voorzieningenrechter is daar niet in meegegaan en heeft dit als ontoereikend beoordeeld. Daaraan is de sanctie van niet ontvankelijkheid verbonden. De nietigheid van de dagvaarding is niet uitgesproken (vergelijk r.o. 4.6.).

De rechter legt derhalve strenge processuele eisen aan en komt dusdoende nu niet aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak toe.

Ook gaat de Voorzieningenrechter nog in op de leer van de formele rechtskracht (zie r.o. 4.15). Die leer gaat ervan uit dat moet worden uitgegaan van de juistheid van de eerder door het bestuursorgaan genomen besluit, wat door de bestuursrechter is getoetst en in stand is gelaten.

Stichting Platform Storm heeft in de dagvaarding geschreven dat de besluiten volgens haar – mede in het licht van de recente uitspraak van het Hof van Justitie van 25 juni 2020 – in strijd zijn met het Unierecht, daarmee onwettig en onrechtmatig. De Voorzieningenrechter volgt dat betoog met een beroep op de rechtmatigheidsfictie niet.

Subsidiair heeft Stichting Platform een beroep gedaan op het feit de de vergunningen op dit moment mogelijk nog wel rechtmatig zijn, maar dat het gebruik daarvan in strijd komt met het Unierecht en op grond daarvan niet gebruikt mogen worden. Het rechtmatig zijn van de vergunningen levert immers nog geen rechtmatig gebruik op tussen de Stichting en de initiatiefnemers. Bovendien staat vast dat er tussen een eventuele gang naar het bestuursorgaan op grond van de in rechtsoverweging 4.15 genoemde uitspraak van 13 januari 2014 (Kühne & Heitz / Productschap voor Pluimvee en Eieren) een onomkeerbare situatie zou ontstaan, op grond waarvan er spoedeisend belang is de bouw thans te verbieden. De Voorzieningenrechter volstaat te melden dat die stelling niet nader onderbouwd is en overigens in strijd met de dagvaarding. De Stichting meent dat dit berust op een onjuiste lezing en uitleg van haar stellingen.

Het Hof van Justitie heeft bovendien uitdrukkelijk bepaald als sprake is van onrechtmatigheid de nationale rechter een verbod moet uitspreken en bij twijfel prejudiciële vragen moet stellen. Dat heeft de Voorzieningenrechter naar de mening van de Stichting ten onrechte achterwege gelaten.

De Stichting zal de komende tijd de uitspraak nauwgezet bestuderen en besluiten welke nadere acties ingezet zullen worden. De rechtsbescherming die de hoogste rechter met een juiste uitleg verdragen en richtlijnen aan burgers beoogt te bieden wordt immers op deze manier opnieuw ten onrechte niet gerealiseerd, zelfs niet waar evident sprake is van schendingen. De Stichting meent dat die situatie niet kan en mag voortduren en zal dus niet in deze situatie berusten. Wordt vervolgd!

Voor vragen of opmerkingen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Mr Peter A. de Lange

Pleitaantekeningen kort geding Drentse windmolenparken

Donderdag 8 oktober 2020 vindt een belangrijk kort geding plaats van Stichting Platform Storm tegen de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Het kort geding is live te volgen via de site van DVHN.

In de kern gaat het erom dat de onherroepelijk verleende vergunningen in strijd zijn met dwingende werking van regels van het Europees recht. Ze zijn daarom onwettig. Het gebruikmaken van deze vergunningen is onzorgvuldig en onrechtmatig in de zin van de wet.

De pleitaantekeningen van Mr Peter de Lange treft u hier aan.

Zie over de problematiek onder andere ook de recente Hofbar uitzending.

Overige links:

Interview Algemeen Dagblad

Verbod-op-bouw-windpark-Veenkoloniën-leidt-tot-faillissement

Tegenstanders-windpark-hebben-nieuwe-hoop-door-uitspraak-van-eu-hof

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr Peter de Lange

Vanavond 5 oktober 2020 20.30 uur webinar NIBE SVV over actualiteiten compliance en de Wwft met kantoorgenoot Dick Alblas

Mis het webinar “Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van compliance met de Wwft en de Wft?” vanavond 5 oktober 2020 om 20.30 uur niet!

Over die vraag zal Jeanette Hadderingh, de directeur NIBE-SVV, vanavond met kantoorgenoot Mr D. Alblas in gesprek gaan.

Meld u zich aan via de website van het NIBE-SVV!

Het gaat over de trends in de regelgeving, de digitalisering, preventie, monitoring en innovatie komen aan bod. En wat zijn de gevolgen die deze trends hebben voor de werkzaamheden op het gebied van de bestrijding van witwassen en corruptie in de financiële sector?

“Voor met name CDD-medewerkers en compliance officers, bestuurders, (compliance) adviseurs en HR-medewerkers bij banken, verzekeraars, betaaldienstverleners en andere financiële instellingen is dit webinar dan ook een echte aanrader”, aldus het NIBE-SVV.

Rechtbank Assen – Kort Geding 8 oktober a.s. Platform Storm inzake windpark Drentse Monden

Op donderdag 8 oktober aanstaande vindt om 10.00 uur een kort geding plaats van Stichting Platform Storm tegen de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De zaak zal behandeld worden door de Voorzieningenrechter in de rechtbank Assen, gevestigd aan de Brinkstraat 4.

De dagvaarding (zonder producties) met de vorderingen van Stichting Platform Storm vindt u hier.

Platform Storm heeft als doel de realisatie van het windpark tegen te gaan. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft echter de aan de initiatiefnemers van het windpark verleende vergunningen getoetst en in stand gelaten. Die vergunningen zijn daarmee in beginsel onherroepelijk geworden. Daar kan als zodanig dan ook bestuursrechtelijk niet meer tegen worden opgekomen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg heeft echter op 25 juni 2020 in een zaak in Vlaanderen voor recht verklaard dat ‘plannen’ en programma’s’ die aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben eerst verplicht MER (Milieu Effect Rapportage) getoetst moeten worden. Vergunningen in goed vergelijkbare Nederlandse situaties worden getoetst aan het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Als aan die normen en voorwaarden wordt voldaan worden die vergunningen verleend en in stand gelaten. Maar dat besluit en die regeling zijn zelf nooit MER getoetst. Dat betekent dat die regelingen nietig, althans vernietigbaar zijn. De verleende vergunningen zijn daarmee rechtstreeks in strijd met het Unierecht en dus onwettig en onrechtmatig. Daarvan kan dan ook geen gebruik meer worden gemaakt. Daarom vordert Platform Storm ook nu in kort geding stillegging van de verdere bouw van het windpark.

Voor de meer juridisch-technische details op dit punt verwijs ik graag naar mijn eerdere bijdragen op onze website – strijd met Europees recht I en II.

Naast genoemde uitspraak van het Hof wordt ook gehandeld in strijd met de regels die gelden voor economische mededinging. Niet iedereen kan een vergunning krijgen voor het realiseren van een windpark. Die vergunningen zijn dan ook schaars. Voor schaarse vergunningen gelden bijzondere Unierechtelijke en nationale regels, zodat er een transparante procedure ontstaat met een gelijk speelveld voor alle potentiële belanghebbenden. Dat is bij dit windpark niet zo gebeurd. Ook dat is in strijd met het Unierecht.

Voorts zijn het Verdrag van Aarhus en daarmee corresponderende richtlijnen niet nageleefd. Ook daar worden de vorderingen in deze zaak op gebaseerd.

De uitspraak van het Hof betekent dat die uitspraak niet alleen van belang is voor Vlaanderen, maar voor alle lidstaten van de Europese Unie. Die uitspraak is dus ook van belang in Nederland en dan niet beperkt tot windpark De Drentse Monden en Oostermoer, maar voor alle windparken in Nederland, ongeacht of deze al zijn gerealiseerd of niet. De uitspraak is bovendien van betekenis voor andere sectoren dan de windenergiesector.

Vaak krijgen omwonenden het verwijt te horen dat zij een ‘nimby’-discussie voeren (not in my backyard) en/of tegen duurzaamheid zijn. Dat is beslist niet het geval. Daar gaat deze zaak niet over. Platform Storm wil dat geldende regels en voorschriften, bedoeld om de (persoonlijke) gezondheid van mens en het milieu te beschermen of te verbeteren, worden nageleefd. Verslechteren mag niet, maar dat is wel precies wat omwonenden van windturbineparken in de praktijk ervaren. De vergunningen hadden dus eigenlijk zo nooit mogen worden verleend.

Of het Klimaatakkoord bijdraagt aan de bescherming van de gezondheid van mens en milieu is ook maar zeer de vraag. De aanzienlijke milieugevolgen van dat akkoord en die plannen zijn immers nog nooit MER-getoetst, terwijl dit wel zou moeten.

De afdeling persvoorlichting van de Rechtbank Assen is gewezen op mogelijk grote belangstelling van pers, omwonenden en andere windparken en verzocht bij met name de zaalkeuze, het faciliteren van toegang en het opzetten van een livestream daarmee te rekenen. Zodra daar meer over bekend is zal dit op onze website worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr Peter A. de Lange

Windparken in strijd met Europese wetgeving

Advocaat Peter de Lange in het nieuws over de bouw van windparken in strijd met Europese wetgeving. Hij staat cliënten bij in hun strijd tegen de bouw van windturbines in onder andere Drenthe.

Mr Peter de Lange bij BNR nieuwsradio over bouw windmolens in strijd met Europese wetgeving

Verzet tegen Drentse windparken niet gebroken – Platform Storm naar rechter

Nederlandse windparken mogelijk in strijd met Europese wetgeving

Vergunningen windpark in strijd met EU-regels

Bom onder alle Nederlandse windmolenparken

Platform Storm en buitendorpen Emmen eisen bouwstop windparken bij de rechter

Uitspraak EU-hof opsteker voor tegenstanders van windmolenparken

Anti-windactivisten in Drentse Veenkoloniën hebben onderhand weleens een succesje verdiend. 

Nivelleren is een feestje, maar als het over het klimaat gaat even niet.

Zie meer over de achtergronden van de oprichting van windmolenparken in de strijd met het Europese recht de nieuwspagina van Vos & De Lange.

PERSCONFERENTIE donderdag 10 september 2020 – EU richtlijnen dwingend recht, ook voor windmolenparken.

Persconferentie donderdag 10 september 2020 over de strijdigheid van de besluitvorming en bouw van windmolenpark De Monden en de windmolenparken Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg in Emmen met de EU-wetgeving.

Aanvang: 19.00 uur
Inloop: 18.30 uur

Locatie: de grote zaal van

Café Restaurant Hofsteenge Grolloo
Hoofdstraat 11
9444 PA Grolloo

T 0592 501226
info@hofsteengegrolloo.nl

 

Uitspraak EHRM 25 juni 2020

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 25/6/2020 een uitspraak gedaan over de toepassing van SMB richtlijn 2001/42/EU. Het Europees Hof bevestigt dat windmolenparken naar Europees recht vallen onder de SMB richtlijn 2001/42/EU waarin ook de VN Verdragen van Aarhus en Espoo zijn geïncorporeerd.

Het arrest van 25 juni 2020 bevestigt tevens dat de Klimaatrichtlijnen 2018/1999/EU en 2018/2001/EU waarin de Parijse Klimaatakkoorden zijn verwerkt dwingend vastleggen dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de EU in acht genomen moeten worden.

Het EU Hof zegt dat windmolenparken, waarover in strijd met deze richtlijnen besluiten zijn genomen en ook die aangelegd worden, onwettig zijn in België.

Het Unierecht geldt voor alle lidstaten. Ook voor Nederland.

Besluitvorming in Nederland in strijd met EU recht

De besluitvorming met betrekking tot het windturbinepark De Monden is in strijd met de EU richtlijnen.
Dat geldt ook voor de 3 windturbineparken in Emmen.

Platform Storm en het Democratisch Energie Initiatief eisen stopzetting van de aanleg en bouw van dit windmolenpark. En in Emmen eisen het Democratisch Energie Initiatief (DEI), de Erkende Overleg Partners (EOP) en een aantal belanghebbenden dat de besluitvorming van de nog niet begonnen bouw en aanleg van de 3 windturbineparken in Emmen over moet worden gedaan overeenkomstig de EU richtlijnen. Omdat ook daar de MER-plicht van de SMB richtlijn is geschonden.

Hoe dit juridisch in elkaar steekt? Daarover gaat de persconferentie met Mr Peter A. de Lange van Vos & De Lange Advocaten aanstaande donderdag.

De casuïstiek van De Monden en Emmen  staat in Nederland niet op zich. Het juridisch initiatief voor De Monden en Emmen is van waarde voor het hele land en de EU. Het is te zien als een landelijk voorbeeld en proefproces.

Vacature juridisch medewerker (m/v)

Wij  zoeken op korte termijn een:

JURIDISCH MEDEWERKER  (m/v)

Wat verwachten wij?

  • een afgeronde opleiding Nederlands recht;
  • je bent enthousiast, betrokken en oplossingsgericht;
  • je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse taal;
  • je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
  • je hebt enige affiniteit met cijfers en interesse in faillissements- en ondernemingsrecht;
  • ervaring is een pré, maar niet noodzakelijk.

Wat bieden wij?

  • een prettige werkomgeving met een informele sfeer;
  • de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen;
  • marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Herken jij jezelf in het bovenstaande? Dan nodigen we je uit om uiterlijk 31 augustus 2020 te reageren en een motivatiebrief met curriculum vitae te mailen naar info@vdladvocaten.nl, dit onder vermelding van ‘sollicitatie juridisch medewerker’.

Uiteraard is informeel overleg over de functie ook mogelijk. Maak in dat geval even een afspraak voor persoonlijk of telefonisch overleg met Mr Peter A. de Lange.

 

Webinar Kerkdiensten na lock-down II – handout en opname beschikbaar

Vos & De Lange Advocaten organiseerde op 14 juli in samenwerking met het Kenniscentrum Arbeidsrecht en de Theologische Universiteit Apeldoorn een succesvol webinar voor kerkenraden over het thema ‘Kerkdiensten na de lock-down II’. In aanvulling hierop werd ook de komende registratieplicht voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) besproken. Een verplichting die per 27 september 2020 ook voor kerkgenootschappen gaat gelden. Hier vindt u de handout van de presentatie en de opname van het webinar. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Mr D. Alblas 

Webinar 14 juli a.s. over “Kerkdiensten na de lock-down II” en een actueel thema: UBO registratieplicht

Het Kenniscentrum Arbeidsrecht en Vos & De Lange Advocaten verzorgen op dinsdag 14 juli a.s. van 20.00 tot 21.30 uur vanuit de Theologische Universiteit van Apeldoorn een tweede webinar voor o.a. kerkbesturen, kerkenraadsleden en kerkelijk medewerkers over onder andere de actualiteit met betrekking tot het houden van kerkdiensten na de lock-down. Daarnaast bespreken we een actueel thema, de registratieplicht van de UBO per 27 september a.s.

De sprekers zijn Peter Raven (arbeidsrechtspecialist bij het Kenniscentrum Arbeidsrecht) en Dick Alblas (advocaat bij Vos & De Lange).  

In het webinar komen de volgende thema’s aan bod:

1. voortgang en impact van de noodwet;

2. de aangepaste protocollen en de praktische aspecten voor de kerkdiensten.

3. UBO registratie per 27 september a.s.

Het webinar is te volgen via het YouTube-kanaal van de Universiteit. Heeft u nu al vragen die u in het webinar behandeld wilt zien, mailt u de vragen dan naar: webinar@vdladvocaten.nl 

Graag tot ziens op dinsdagavond 14 juli a.s.!